Градител Штип

“Градител” Доо Штип е формиран во 1989 год. како стамбена задруга чија дејност е продажба на градежен материјал за индивидуални куќи со градежно одобрение без данок.

Во 1994 год. Градител Доо Штип е формиран како Друштво за вршење на градежни и занаетчиски работи.

  • Примарна дејност на нашето Претпријатие е продажба на секаков вид градежен материјал ( граѓа, керамички блокови и керамиди, цемент, бетонски елементи и блокови, изолациони материјали, лесни блокови, лепаци, стиропор, железо, челични профили и друго) и негова достава до купувачите.
  • Изведба и реконструкција на објекти; Со лиценса “Б” за изведба на градби од втора категорија
  • Проектирање на објекти; Со лиценса “Б” за проектирање на градби од втора категорија
  • Образовни програми; Совети и решенија за Нашите клиенти

Со сите овие дејности и услуги кои ги врши “Градител” за Вас купувачите, Ви овозможува реализирање на Вашите идеи и замисли.

Градете и изградете со Градител.

graditel-za-nas-fiinal

home-obuki-zanas

Обуки за млади и возрасни

Времетраење: 4 месеци

Програма: Теоретски и практичен дел со искусни инженери и висококвалификувани мајстори, завршен испит.

Програмата е верифицирана од Министерство за Образование и Наука на Р. Македонија

Завршен Испит: По успешно положениот завршен испут пред комисија формирана од членови на Обучувачот – “Градител” Доо Штип и Министерството за образование и Наука, кандидатот се стекнува со диплома Фасадер/Sидар (зависно од обуката која ја посетува) која е призната и надвор од Р.Македонија.

Градете и изградете со нас!

Внатрешно уредување

Секаков вид на квалитетни молерски услуги и уредување со гипс картони

Комплетна реконструкција на објекти

Квалитетна и врвна реконструкција на куќи, станови, викендици и деловни објекти.

Фасади и кровови

Квалитетни и сигурни реконструкции на фасади и кровови

Уредување на дворни површини

Модерно уредување на дворови и дворни површини со огради и друг вид на челичен материјал

Повеќе од 25 години со Вас.

Ние сме 25 години со Вас, веќе докажан квалитет и врвни услуги